Sotning

Sotning av elstäder och rökkanaler

Sotningen är lagstadgad för den som har en eldstad i bruk.
Vid eldning bildas sotbeläggningar i förbränningsanläggningen och den tillhörande rökkanalen. Det är därför viktigt att sotning och rengöring sker regelbundet för att förhindra att dessa beläggningar antänds av heta brandgaser och att brand uppstår i rökkanalen, så kallad soteld.

Vid sotning av eldstäder och rökkanaler rengörs alla ytor som rökgaserna passerar. Det innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras.

Bra att tänka på inför sotning:

 • Res markstegen så att vi kommer upp på taket.
 • Ställ fram sothink/sothinkar med lock som vi kan tömma sot och aska i.
 • Täck för eventuella ömtåliga ytor och golv i närheten av eldstaden.
 • Lägg gärna fram några gamla dagstidningar.
 • Skotta vägen fram till stegen vintertid.

Tänk på att eldstaden skall vara släckt och avsvalnad inför besöket.

Självklart skall erforderliga takstegar och glidskydd till markstegen vara monterade och väl underhållna.

KJ Sotning AB - Sotning och Eldstad

Bild: Eldstad

* * *

Brandskyddskontroll

För att upptäcka brandfarliga fel & brister

Brandskyddskontrollen är lagstadgad för den som har en eldstad i bruk. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen

 • Eldstaden kontrolleras och det utrymme som den är placerad i.
 • Skorstenen kontrolleras i hela dess längd (genom samtliga våningsplan, vindsutrymmen samt ovan yttertak).
 • Yttertaket kring skorstenen kontrolleras ur brandsynpunkt
 • Takskyddsanordningar kontrolleras

Kontrollen utförs i huvudsak okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning tex. röktryckprovtryckning eller temperaturmätning.

Brandskyddskontrollen dokumenteras och protokollet skickas via brev till fastighetsägaren efter utförd kontroll.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och det är endast skorstensfejartekniker som är behöriga att utföra kontrollen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer intervallen för hur ofta brandskyddskontroll skall utföras på olika anläggningar. Beroende på typ av anläggning används intervallen 2, 4 eller 8 år.

Bra att tänka på inför brandskyddskontrollen:

 • Markstege för tillträde till tak ska finnas uppställd.
 • Se till att hela rökkanalen är tillgänglig för inspektion (löper rökkanalen genom en vind, behöver vi kunna komma in på vinden.
 • Eventuellt skorstensschakt skall kunna öppnas för inspektion.

Kontakta oss för mer infromation eller läs mer på dessa sidor.

KJ Sotning AB - Sotning brandskydd

Bild: Brandskyddskontroll